habitats en geografische regios; meer kaartjes; habitats and geografical regions; other maps landgebruik; land-use verspreidingskaartje3 landschappen; landscapes geologie; geology IJslandkaarten IJslandkaarten

verspreidingskaartjes flora
lib-texas-edu
embassy world
world atlas
library maps
wikimedia
weerkaart

Bron: A Field Key to the Flowering Plants of Iceland (1979); Pat Wolseley; Thule Press, Sandwick, UK; ISBN: 0906191424